Nieuws

 • Nieuwsbrief juli 2022

  Lees het laatste nieuws van juli 2022......

  Lees meer
 • Nieuwsbrief juni 2022

  Lees het laatste nieuws van juni 2022......

  Lees meer
Meer nieuws

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en huisregels Sportcentrum Oxygym

(het burgerlijk recht is hierop van toepassing)

Art. 1. Het lidmaatschap is strikt persoonsgebonden.

Art. 2. De persoonsgegevens zijn vertrouwelijk en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Wel

geeft het lid toestemming dat foto’s etc. ten behoeve van P.R. activiteiten op internet of andere media mogen worden gebruikt.

Art. 3. Het lidmaatschap geldt voor de minimaal overeengekomen periode en wordt daarna telkens stilzwijgend met 1 contributieperiode van 4 weken verlengd. De overeengekomen lidmaatschapsduur start op de eerste van de volgende contributieperiode na inschrijving. Voor de tijd tussen de datum van inschrijving en de eerstvolgende contributieperiode is een deelperiode verschuldigd. Dit bedrag dient samen met het inschrijfgeld en de borg voor de lidmaatschapspas te worden voldaan bij inschrijving. 

Art. 4. Bij inschrijving ontvangt het lid een lidmaatschapspas waarmee hij/zij zich bij binnenkomst van Sportcentrum Oxygym dient te registreren bij de receptie. Bij verlies of beschadiging van uw pas dient u een nieuwe pas te laten aanmaken. Kosten: € 5,-.

Art. 5. Sportcentrum Oxygym behoudt het recht de tarieven periodiek te verhogen.

Art. 6. Het lidmaatschapsgeld wordt elke 4 weken automatisch geïncasseerd. Indien niet tot incasso kan worden overgegaan, dan dient het lid het bedrag alsnog binnen een week te voldoen. Het contributiebedrag wordt dan verhoogd met € 2,50 administratieve kosten. Blijft de betaling van de contributie uit, ook na ontvangst van een herinnering, dan wordt de vordering in handen gesteld van een incassobureau. Indien het lid in de eerste abonnementsperiode waarvoor de overeenkomst is gesloten driemaal met tijdige of volledige betaling in gebreke is gebleven zullen de resterende termijnen voor die periode ineens en direct opeisbaar zijn. Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is het lid onverminderd het bovenstaande de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarnaast zijn alle met de invordering van het openstaande bedrag samenvallende kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten die verband houden met de vordering voor rekening en risico van het lid. Eerst nadat het lid het verschuldigde bedrag vermeerderd met de rente en kosten heeft betaald zal hij/zij weer worden toegelaten in het pand.

Art. 7. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen middels het invullen van een opzegformulier die te verkrijgen is bij de receptie van Sportcentrum Oxygym. De opzegtermijn is 1 contributieperiode van 4 weken na de minimaal overeengekomen lidmaatschapsduur.

Art. 8. Tijdelijke stopzetting is niet mogelijk, behoudens uitzonderlijk gevallen (medische indicatie met doktersverklaringen) dit ter eindbeoordeling van de directie van Sportcentrum Oxygym. Er geldt hiervoor een eigenrisico van 1 contributieperiode. Bij tijdelijke stopzetting is geen sprake van beëindiging van het lidmaatschap. Als het lid gedurende de tijdelijke stopzetting het lidmaatschap wil beëindigen dient dit te geschieden conform art. 3 van deze algemene voorwaarden.

Art. 9. Aangaande groepslessen behoudt Sportcentrum Oxygym het recht het rooster te wijzigen.

Lessen gaan door bij minimaal vijf deelnemers of naar oordeel van de instructeur.

Art. 10. Sportcentrum Oxygym is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen. Het gebruik van een kluisje in de kleedkamer is verplicht. Evenmin is Sportcentrum Oxygym aansprakelijk voor (de kosten van) enig ongeval of letsel dat het lid voor, tijdens of na de sportbeoefening overkomt. Het lid dient de schade te vergoeden die, al dan niet opzettelijk is toegebracht aan enig eigendom van Sportcentrum Oxygym, met inbegrip van schade die door onoordeelkundig gebruik van de sportattributen is veroorzaakt.

Art. 11. Het lid houdt zich aan de door of namens Sportcentrum Oxygym gegeven instructies en reglementen aangaande het gebruik van de faciliteiten en accommodatie, alsmede betreffende de omgang, orde en veiligheid. Als het lid zich hier niet aan houdt kan de toegang tot de accommodatie worden ontzegd waarbij geen restitutie van de contributie plaatsvindt.

Art. 12. In verband met de zonnebank dient het lid alvorens daarvan gebruik te maken eerst een eenmalig vragenformulier in te vullen. De leeftijdsgrens voor het gebruik van de zonnebank is 18 jaar. Tevens dient het lid zich te houden aan de overige, door de Europese Commissie vastgestelde, regels voor zonnebanken. Deze regels worden verstrekt bij het invullen van het vragenformulier. Sportcentrum Oxygym sluit verder iedere aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van de zonnebank.

Art. 13. In verband met de hygiëne dient het lid tijdens de training in de fitnessruimte of in de groepsles en in de sauna een handdoek te gebruiken. Het gebruik van schoeisel dat ook buiten gebruikt wordt is niet toegestaan. Bij overmatige transpiratie is het dragen van extra droge kleding verplicht. Etenswaren dienen genuttigd te worden in het horecagedeelte.

Art. 14. Een jeugdabonnement is voor kinderen tot 23  jaar.

Art. 15. Voor zaken waarin de voorwaarden niet voorzien beslist de directie van Sportcentrum Oxygym.

 

Nieuws

 • Nieuwsbrief juli 2022

  Lees het laatste nieuws van juli 2022......

  Lees meer
 • Nieuwsbrief juni 2022

  Lees het laatste nieuws van juni 2022......

  Lees meer
Meer nieuws

Contact

Oxygym
Boven Oosterdiep 9
9641 JM Veendam

0598 - 63 35 14